Τα παιδιά με τη βοήθεια ενός πιάτου σχεδιάζουν ένα κύκλο και κόβουν μια ακτίνα. Στη συνέχεια σχεδιάζουν “κινέζικα γράμματα”.